Služby pro pěstouny

Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče a rodiny doprovázíme. Naše služby poskytujeme i rodinám, které mají dohodu o výkonu pěstounské péče uzavřenou s jinou organizací či OSPOD.

Posláním projektu je již od roku 2013 poskytovat komplexní služby a podporu náhradním rodinám, zvyšovat kvalitu života svěřených dětí i pěstounů a citlivě reagovat na jejich aktuální potřeby.

Podporujeme celé pěstounské rodiny tak, aby i děti, které nemohou vyrůstat se svou vlastní rodinou, mohly prožít dětství v podnětném a milujícím prostředí.

Cílová skupina

→ osoby pečující

→ děti umístěné v pěstounské péči

→ spolupracujeme i se širším rodinným okolím, hlavně s biologickými dětmi pěstounů, pokud se v rodině vyskytují, partnery pěstounů, biologickými rodiči svěřených dětí apod.

Poskytované služby, naše programy

Služby (kromě doprovázení) poskytujeme všem pěstounským rodinám: nejen těm, s kterými máme uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale i těm, které uzavřely dohodu s jinou pověřenou organizací či s orgánem sociálně právní ochrany dětí.

→ Doprovázení na základě uzavření dohody o výkonu pěstounské péče (Doprovázení pěstounských rodin)

Průběžné vzdělávání (Komunity, Workshopy, Besedy, Individuální vzdělání)

→ psychologicko – sociální podpora (Podpůrné služby)

Programy pro děti, odlehčení (VíkendOFFky, Výlety, Sleziny)

Práce s biologickou rodinou (služby pro rodiče, služby pro děti) 

 

Jste čerstvým pěstounem (osobou pečující) a rozmýšlíte se s jakou organizací uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče?
Nebo naopak hledáte nový impuls a chcete svou doprovázející organizaci změnit?  

Dlouhodobé doprovázení jedním člověkem, kterému můžete důvěřovat a který Vás a Vaši rodinu bude v průběhu pěstounské péče podporovat, je jedním z Vašich práv. 

V rámci programu Doprovázení pěstounských rodin nabízíme našim klientům podporu v různých situacích. Klienti mohou komplexní nabídku služeb využívat zdarma. Pěstounské rodiny doprovázíme na základě uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s Barevným světem dětí, z. s.

Všemi službami se snažíme o to, aby svěřené děti mohly vyrůstat v pro ně prospěšném, motivujícím a harmonickém prostředí a aby si pěstouni byli jistí svou rolí rodiče a cítili se v ní dobře. K tomu přispívá hlavně aktivní a pravidelná komunikace s rodinami.

Komunikaci za Barevný svět dětí, z. s. zajišťuje klíčový pracovník. Ten s rodinou navazuje dlouhodobý, bezpečný a důvěrný vztah; rodinu podporuje a pomáhá jí s řešením náročných situací.

Poskytované služby

 • Pomoc a podpora při výchově a péči o svěřené dítě
 • Sociálně právní poradenství
 • Psychologické služby
 • Právní služby
 • Asistovaný kontakt – podpora vztahu s biologickými rodiči
 • Pomoc při zajištění péče o svěřené dítě
 • Pomoc při navyšování znalostí a kompetencí náhradního rodiče (Průběžné vzdělávání)

 

Bližší informace

Bc. Barbora Chvátalová, vedoucí programu "Doprovázení pěstounských rodin"
e-mail: chvatalova@barevnysvetdeti.cz
mobil: 607 066 800

Práva a povinnosti osob pečujících

Skupinové vzdělávání

Workshopy a Besedy

Rádi se vzděláváte formou seminářů, ale zároveň vás nebaví nudné přednášky? Chcete si ze semináře odnést praktické rady a odpovědi na vaše konkrétní dotazy? Nebo naopak chcete sdílet a popovídat si na určité téma a máte čas pouze ve všední den? 

Praktické semináře, tzv. workshopy a sdílecí semináře, tzv. besedy pořádáme pravidelně, 1 – 2x za měsíc. Semináře jsou vždy zaměřené na témata, která nejčastěji řešíte, jako je výchova, komunikace a jednání s biologickou rodinou dítěte, škola apod. Lektoři jsou lidé z praxe a odborníci na dané téma. Našich seminářů se můžete účastnit občas, nebo je můžete absolvovat pravidelně a vzdělávat se tak po celý rok.

Semináře nejsou otevřené pro zájemce z řad veřejnosti, těm nabízíme vzdělávání v rámci projektu Služby pro odborníky a veřejnost. Výjimkou jsou partneři pěstounů, kteří však musí být řádně objednáni klíčovým pracovníkem a seminář si uhradit. Na seminářích se čas od času mohou objevit naši pracovníci: např. studenti u nás na praxi, klíčové pracovnice apod.

Nabídka pro rok 2019

 • Naplánovali jsme 8 dopoledních a 10 odpoledních seminářů.
 • Můžete se těšit na zajímavá témata a lektory, příjemné prostředí v srdci Vinohrad (Pod Nuselskými schody 3, Praha 2) a tříhodinový formát.
 • Odpolední se konají od 17:00 do 20:00 hodindopolední pak od 9:00 do 12:00 hodin.
 • V rámci tohoto programu nabízíme také workshopy/besedy na přání, které jsme schopni uspořádat pro skupinu pěstounů z OSPOD/jiné doprovázející organizace, v našich či jejich prostorech a na  zadané téma týkající se oblasti NRP.
 • V době konaní všech našich seminářů jsme schopni po předchozí domluvě zajistit hlídání dětí se speciálním programem.
 • Letáčky s termíny a nabídkou ke stažení níže.

Komunity

Chcete se vzdělávat příjemnou formou? Potkávat se s dalšími pěstounskými rodinami? Spolupracovat se stálými lektory – odborníky, kterým se můžete svěřit a kteří vám na vaše otázky dokáží prakticky odpovědět? Chcete si program užít i se svými dětmi a dalšími rodinnými příslušníky?

V rámci Komunit dlouhodobě sdružujeme skupiny vzájemně se podporujících pěstounských rodin. Již od roku 2013 tak poskytujeme pěstounům příjemnou alternativu, jak si splnit povinné vzdělávání, dětem prostor pro rozvíjení svých sociálních a dalších dovedností a celým rodinám pak bezpečné místo.

A co to vlastně komunita je?

 • Tvoří ji 5 – 12 pěstounských rodin; komunitní skupina pro dospělé a komunitní skupina pro děti.
 • Dlouhodobě ji provází čtveřice lektorů – lektorský pár pro dospělé (zkušení odborníci z oblasti NRP, psychologie a etopedie) a lektorský pár pro děti (mladí odborníci z oblasti speciální pedagogiky a zážitkové pedagogiky).
 • Účastí v programu si pěstouni plní povinné vzdělávání.
 • Pěstouni komunitní prostor povětšinou využívají pro sdílení svých zkušeností a vzájemnou podporu; lektoři pak sami do programu přinášejí témata a s nimi spojené aktivity podporující rodičovské kompetence, sebereflexi, získávání náhledu na chování a jednání svěřených dětí, pozitivní vliv na vztahy se svěřenými dětmi, zvyšování odolnosti vůči negativním vlivům a předcházení rozvoje rizikového chování u svěřených dětí.
 • Děti se zapojují do předem pro ně připravovaného programu, který navazuje na další aktivity, které pro děti v náhradní rodinné péči připravujeme a pořádáme.
 • V průběhu roku se pravidelně schází v rámci několika víkendových setkání; frekvenci setkávání si určuje sama skupina (nová na počátku spolupráce, stávající pak vždy na závěrečném setkání na rok následující).
  Konkrétně si pak vybírají mezi těmito variantami:
  – 4 setkání v roce po 6 hodinách (v sobotu/neděli v prostorách BSD),
  – 3 setkání ve formátu 3h – 18h – 3h; tedy 2 setkání po 3 hodinách (v sobotu/neděli v prostorách BSD) a víkendový vzdělávací pobyt, tzv. komunitní výjezd mimo Prahu.
 • Komunitu jsme schopni vytvořit i tzv. na klíč, tedy v místě bydliště většího počtu pěstounů, kteří se tímto způsobem přejí vzdělávat.
 • Letáček s nabídkou ke stažení níže.

 

Individuální vzdělávání 

Neradi se vzděláváte ve skupinách? Řešíte intimní otázky související s výchovou Vám svěřených dětí, které nechcete sdílet s ostatními pěstouny? Nebo se skupinově vzdělávat nemůžete ze zdravotních důvodů? 

Pěstounům nabízíme ambulantní i terénní formu individuálního vzdělávání. Členy týmu lektorů Individuálního vzdělávání jsou zkušení odborníci s bohatou praxí z oblasti sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče a školství.

Celoroční individuální vzdělávání

 • Komplexní vzdělávání 24 hodin ambulantní formou – konzultacemi s lektorem.
 • Spolupodílíte se na svém vzdělávacím plánu, konzultuje jeho obsah a také frekvenci setkávání.
 • Příklady možných témat:
  – podpora sociálních a výchovných dovedností,
  – pomoc s řešením poruch učení a chování svěřených dětí,
  – primární prevence,
  – podpora mezigenerační komunikace,
  – finanční gramotnost.

Občasné konzultace

 • Občasné konzultace s odborníkem na konkrétní téma, také započítáváno do Vašeho vzdělávacího plánu.
 • Lektorem pak může být některý z odborníků projektu „Služby pro pěstouny“ např. sociální pracovník, psycholog, dětský psycholog, videotrenér interakcí, finanční poradce, právní poradce, etoped – speciální pedagog, lektoři komunitního programu (pro dospělé, pro děti) ad.

 

Bližší informace

Bc. Klára Pěnkavová, koordinátor projektu "Služby pro pěstouny"
e-mail: penkavova@barevnysvetdeti.cz; vzdelavani@barevnysvetdeti.cz
mobil: 607 066 799

Průběžné vzdělávání pro pěstouny

Nabídka Skupinového vzdělávání 2019 - workshopy a besedy

Nabídka workshopů a besed - leden až březen

Nabídka workshopů a besed - duben až červen

Nabídka workshopů a besed - září až prosinec

Ceník, podmínky a storno - Skupinové vzdělávání - workshopy a besedy

PRAVIDLA PŘIHLAŠOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ SE
- přihlašuji se u svého klíčového pracovníka
- ten musí zaslat oficiální objednávku, a to 3 dny (pokud chci zajistit hlídání), nejpozději pak 1 den před konáním.
- na workshopu/besedě potvrdím svou účast podpisem na prezenční listině
- koordinátor následně vystaví pro klíčového pracovníka potvrzení o absolvování a fakturu k proplacení poplatku za vzdělávání.
- omlouvám se (nebo ruším hlídání) u koordinátora PSP, vzdelavani@barevnysvetdeti.cz, 607 066 799
- pokud 3 a více dní před konáním => storno objednávky,
- pokud 6 a více hodin před konáním => poplatek se nevrací, ale je mi jednorázově nabídnuta náhrada,
- pokud se omluvím méně jak 6 hodin před konáním, nebo nedorazím => poplatek se nevrací.

Nabídka Komunity 2019

Ceník, podmínky a storno - Skupinové vzdělávání - komunity

PRAVIDLA PŘIHLAŠOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ SE
- přihlašuji se u svého klíčového pracovníka
- ten musí zaslat oficiální objednávku, a to nejlépe na všechny termíny a celý rok, nejpozději však 7 dní před konáním setkání.
- na komunitě potvrdím svou účast podpisem na prezenční listině
- koordinátor následně vystaví pro klíčového pracovníka potvrzení o absolvování a fakturu k proplacení poplatku za vzdělávání.
- omlouvám se (nebo ruším hlídání) u koordinátora PSP, vzdelavani@barevnysvetdeti.cz, 607 066 799
- pokud 3 a více dní před konáním => storno objednávky,
- pokud se omluvím méně jak 3 dny před konáním, nebo nedorazím => poplatek se nevrací.

Nabídka Individuálního vzdělávání 2019

Ceník, podmínky a storno - Individuální vzdělávání

Řešíte nepříjemnou situaci, s kterou potřebujete poradit?
Přejete si popovídat s odborníkem o citlivých tématech, která Vás trápí?
Hledáte terapeutickou pomoc pro své svěřené dítě?

Barevný svět dětí, z. s. spolupracuje s celou řadou zkušených odborníků. Můžeme Vám tak nabídnout komplexní seznam služeb.

Program je určen jak našim klientům, tak i dalším pěstounům, kteří mají řádně podepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou pověřenou organizací či orgánem sociálně právní ochrany dětí.

Službami naplňujeme právo pěstounů na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců (§ 47a c) zákona č. 359/1999 Sb.).

 

Nabízené služby

 • Psycholog pro dospělé (muž i žena)
 • Psycholog pro děti (muž i žena)
 • Rodinný terapeut
 • Speciální pedagog, etoped
 • Sociální pracovník
 • Právní poradce
 • Finanční poradce
 • Videotrenér interakcí
 • Supervizor
 • Mediátor

 

Bližší informace

Bc. Klára Pěnkavová, koordinátor projektu "Služby pro pěstouny"
e-mail: penkavova@barevnysvetdeti.cz
mobil: 607 066 799

Obchodní a storno podmínky

V současné době pořádáme půldenní, jednodenní a dvou a vícedenní volnočasové programy, a to v průběhu celého školního roku. Letáček s termíny jednotlivých akcí
na celý rok 2019 si můžete prohlédnout níže.

 

Posláním celého programu je různorodými aktivitami podpořit děti vyrůstajících v NRP, podpořit sourozenecké vztahy, rozvíjet pozitivní sebepřijetí a sebepoznání dětí, a tak v důsledku přispět k budování vztahů a dobré atmosféry v celé rodině. Vše je založeno na kontinuální práci se skupinou, ve které se rozvíjejí přátelské vazby.

Programy jsou určené dětem, které vyrůstají v pěstounské péči, jejich sourozence i biologické děti pěstounů.

Sleziny (půldenní program)

Od ledna 2019 jsme k našim pravidelným programům přidali i tzv. Sleziny. Slezina je odpoledne strávené v Barevném světě dětí nebo v jeho okolí. Stejně jako výlety je Slezina vždy tematicky zaměřená. Výhoda u Slezin je taková, že pokud Ti končí škola později, tak se můžeš přidat i v průběhu a účast je zcela zdarma. Na Slezinu počítáme s min. 5 a max. 10 dětmi ve věku 6 až 15 let.

V červnu máme naplánovanou poslední slezinu před prázdninami:

 • Slezina s Adamem aneb Divadelní odpoledne (5. června)

Letáček ke Slezinám, přihlášku i nabídku na celý rok 2019 najdete níže.

Výlety (jednodenní program)

Na rok 2019 jsme připravili nový volnočasový program pro děti v pěstounské péči, jejich sourozence i biologické děti pěstounů. Každý měsíc vyrazíme s dětmi za přírodou a zajímavostmi, dobrodružstvím, zkrátka na zážitkový celodenní Výlet.

Výlety obsahově připravují naši vedoucí programů pro děti. Programy jsou určené dětem od 6 do 15 let, kapacitně pak počítáme s min. 15 a max. 30 dětmi. Každý Výlet bude jiný, tematický, co však bude pro všechny stejné, je kamarádský duch, poznávání nového a aktivní odpočinek. Co se týká odpočinku, ten chceme tímto programem dopřát sekundárně i pěstounům, vytvořit jim prostor pro oddych, čas sám na sebe.

Na období duben – červen 2019 další 2 Výlety:

 • Dubnový výlet přes Karlštejn až ke koním (13. dubna)
 • Červnový výlet za kutnohorským stříbrem a strašidly (15. června)

Letáčky k výletům, přihlášku i nabídku na celý rok 2019 najdete níže.

VíkendOFFky (vícedenní program)

V roce 2019 budou celkově dvě VíkendOFFky, a to v květnu a říjnu. Na akce počítáme průměrně s počtem 30 dětí ve věku od 6 do 15 let. Celovíkendový program je postaven jak na společném trávení času, tak i na oddělených aktivitách určených přímo pro danou věkovou skupinu. VíkendOFFky jsou založené na prvcích zážitkové pedagogiky, s dětmi budou nastavena komunikační pravidla, položí se základy skupinové spolupráce a důvěry. Chceme se také věnovat nácviku řešení a zvládání konfliktních situací, rozvíjet sociální a komunikační dovednosti a podporovat děti v aktivním přístupu k životu.

 • Květnová VíkendOFFka ve Strakonicích (17. – 19. května)
 • Říjnová VíkendOFFka (4. – 6. října)

Letáček a přihlášku ke Květnové VíkendOFFce najdete níže.

Na proběhlé akce se můžete podívat v našich fotoreportážích nebo na facebooku či instagramu, kde najdete i výstižná videa, která zachycují atmosféru programů.

Bližší informace a registrace

Bc. Martina Krejčová, koordinátor "Programy pro děti"
e-mail: programyprodeti@barevnysvetdeti.cz
mobil: 722 068 422

Nabídka akcí na rok 2019

Ceník a storno podmínky

SLUŽBY PRO RODIČE 

Vyrůstá Vaše dítě v jiné rodině?
Nabízíme Vám bezplatně: 

 • Pomoc při kontaktu a zlepšení vztahu s dítětem a jeho pečovateli
 • Rozvoj rodičovských kompetencí
 • Doprovázení a pomoc při stabilizaci Vaší situace (např. bydlení, práce, finanční otázky, komunikace s úřady)
 • Terapii

SLUŽBY PRO DĚTI 

Dále pracujeme s:
> sourozenci dětí v pěstounské péči
> vlastními dětmi pěstounů 

Nabízíme jim bezplatně: 

 • Podporu sourozeneckých vztahů
 • Podporu ve vztazích a zátěžových situacích
 • Pomoc při kontaktu a zlepšení vztahu s biologickými rodiči
 • Terapii

Bližší informace

Bc. Barbora Chvátalová, vedoucí programu "Doprovázení pěstounských rodin"
e-mail: chvatalova@barevnysvetdeti.cz
mobil: 607 066 800