Kámoš

Smyslem projektu je podávat pomocnou ruku rodinám, které se ocitají v náročných životních situacích.

Projekt „Kámoš“ poskytuje služby, které podporují sociálně slabé a znevýhodněné rodiny již od roku 2005. Jeho hlavním cílem je pomáhat ohroženým rodinám, které se nacházejí v obtížných životních situacích. 

Cílová skupina

→ rodiny, které jsou v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

→ rodiny, kterým hrozí selhávání v oblasti sociálního začleňování

→ rodiny, které potřebují podpořit v oblasti řádné péče a výchovy dětí

→ rodiny, které jsou ohroženy v oblasti ekonomického zajištění 

→ rodiny, které jsou nuceny řešit více obtížných situací současně (multiproblémové rodiny)

→ rodiny, které potřebují podpořit v oblasti školních povinností a volnočasových aktivit

→ rodiny, u kterých se zvažuje umístit dítě mimo péči rodičů

Projekt je určen primárně pro děti, které si plní povinnou školní docházku.

Cíle projektu

→ zmírnění nepříznivé sociální situace rodiny  (s rodinou v rámci projektu intenzivně pracuje sociální pracovník a současně jsou jejím členům poskytovány další podpůrné služby)

→ podpora zdravého vývoje a rozvoje ohrožených dětí (zlepšení aktuální situace těchto dětí v oblasti školní úspěšnosti, motivace ke vzdělávání a zdravému naplňování volného času jako součást prevence sociálního selhávání a možného kriminálního chování)

Poskytované služby

→ doprovázení ohrožených rodin (ambulantní a terénní sociální práce)

→ další podpůrné služby pro rodiny (individuální či rodinné psychologické poradenství a terapie, právní a finanční poradenství a mediace)

→ individuální schůzky dítěte s asistentem (aktivizace dítěte a jeho podpora v situacích, které není schopno zvládnout vlastními silami)

 

Služby projektu jsou rodinám poskytovány zdarma.

V případě zájmu o zařazení do projektu kontaktujte koordinátorku Mgr. Terezu Böhmovou na telefonním čísle 732 857 225 nebo na e-mailu kamos@barevnysvetdeti.cz. Ráda s Vámi probere aktuální možnosti spolupráce.

 

Aktuálně je kapacita projektu Kámoš zcela naplněna.

 

Podporovatelé projektu

Projekt Kámoš je uskutečňován za finanční podpory Městské části Praha 1, Městské části Praha 2, Městské části Praha 10, Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Projekt také podporují další dárci – právnické a fyzické osoby.

 

 

Bližší informace

Mgr. Tereza Böhmová, koordinátor projektu Kámoš
e-mail: kamos@barevnysvetdeti.cz
mobil: 732 857 225

Děti – malí Kámoši  se v rámci projektu pravidelně setkávají s osobními asistenty – velkými Kámoši. Velký a malý Kámoš spolu nejméně na jeden rok vytvoří stálou dvojici. Asistenti své malé Kámoše podporují v praktických otázkách života, tj. ve vzdělávání a ve výběru zdravého trávení volného času. Dalším, neméně důležitým záměrem jejich setkávání, je neformálně děti rozvíjet v citové oblasti, v získávání a upevňování dalších schopností a dovedností. Doporučení a konkrétní postupy asistentů se následně stávají nedílnou součástí další sociální práce s rodinou.

 

 

A čím tráví Kámoši společně čas?

Dvojice Kámošů se standardně setkává dvakrát týdně v prostorách organizace. Dle vyhodnocení individuální potřeby dítěte se asistent v kontaktu s dítětem zaměřuje na konkrétní témata z oblasti emoční a sociální podpory, školní úspěšnosti, motivace ke vzdělávání a kvalitního naplňování volného času.

V případě nutnosti podpory dítěte ve školní úspěšnosti postupují asistenti dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který každý z asistentů na začátku školního roku vytváří ve spolupráci se základní školou dítěte. Nedílnou součástí setkávání malých a velkých Kámošů jsou také společné volnočasové aktivity, které jsou realizovány individuální nebo skupinovou formou.

 

Asistenti v projektu

S našimi asistenty  navazujeme dlouhodobou spolupráci. Vede je koordinátor, který jim poskytuje maximální možnou podporu. Při vstupu do projektu asistenti  absolvují  úvodní vzdělávací seminář, kde jsou podrobně informováni o projektu, jeho metodách a procesech. Úvodní vzdělávací seminář je následovaný dvěma víkendovými  semináři, které vedou odborníci z praxe (psychologové, pedagogové, speciální pedagogové, sociální pracovníci apod.). V průběhu spolupráce také absolvují natáčení a rozbor metodou videotréninku interakcí (VTI).  Asistenti jsou v rámci projektu ošetřeni pravidelnou skupinovou případovou supervizí. V případě potřeby mají možnost požádat o supervizi individuální či o odbornou konzultaci. 

 

Nedílnou součástí projektu jsou také různé volnočasové aktivity.

Systém volnočasových aktivit (tzv. volnočasovky)

→ skupinové víkendové akce a letní pobytový tábor (v rámci Programů pro děti)

→ individuální 

Programy pro děti   

Každý měsíc pořádáme v Barevném světě dětí víkendové akce pro děti. Vyvrcholením celoroční práce bývá každoročně uspořádání letního tábora. Smyslem je dopřát dětem nezapomenutelné zážitky a čas strávený v bezpečném a podnětném prostředí. Posilujeme tak v nich zábavným způsobem tvořivost, sociální schopnosti, jejich sebepojetí a týmového ducha. Více se o Programech pro děti můžete dočíst zde: https://www.barevnysvetdeti.cz/programy-pro-deti/

Individuální volnočasovky

Dvojice Kámošů mají možnost užít si jednou měsíčně volnočasovku, a to díky některé z organizací, které nám poskytují volné vstupy. Nabídka se každým rokem mění a my moc děkujeme všem sponzorům, kteří našim Kámošům takto umožňují aktivně trávit volný čas. Jejich seznam je k nalezení zde: https://www.barevnysvetdeti.cz/rodina_bsd/

Aktuální nabídka volnočasovek

S rodinami zapojenými do projektu je v úzkém kontaktu sociální pracovník. Sociální práce s rodinou probíhá dle jejích konkrétních potřeb jak ambulantní, tak terénní formou. V rámci ní je rodině poskytováno sociálně právní a výchovné poradenství. Sociální pracovník tak například doprovází rodiny při jednání na úřadech a v dalších institucích, pomáhá a podporuje je při změně či hledání zaměstnání a vhodného bydlení, při plánování hospodaření a vedení domácnosti, při výchově a péči o děti. Nabízí rodinám náhledy na různé možnosti řešení jejich situace a motivuje je ke změně.

Na základě vyhodnocení potřeb jednotlivých  členů jsou rodině v projektu nabízeny další podpůrné služby. Rodina tak může využít služby psychologického poradenství či terapie. Více zde: https://www.barevnysvetdeti.cz/podpurne-sluzby/

 

 Příklady situací, které rodiny nejvíce řeší

sociální znevýhodnění ohrožení sociální exkluzí nepříznivá ekonomická situace hmotná nouze
poruchy učení nebo chování děti s diagnózou ADHD problémy ve vztazích v rodině nezpracovaná traumata
hledání příčin a řešení konfliktů správné výchovné postupy nařízený soudní dohled nastavení hranic
nedostatečný prospěch ve škole nejistota ve výchově budování sebevědomí generační neshody
vyčlenění dítěte z kolektivu školní šikana nejisté bydlení velké dluhové potíže