Kámoš

Smyslem projektu je podávat pomocnou ruku rodinám, které se ocitají v náročných životních situacích.

Projekt „Kámoš“ poskytuje služby, které podporují sociálně slabé a znevýhodněné rodiny již od roku 2005. Jeho hlavním cílem je pomáhat ohroženým rodinám, které se nacházejí v obtížných životních situacích. 

Cílová skupina

→ rodiny, které jsou v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

→ rodiny, kterým hrozí selhávání v oblasti sociálního začleňování

→ rodiny, které potřebují podpořit v oblasti řádné péče a výchovy dětí

→ rodiny, které jsou ohroženy v oblasti ekonomického zajištění 

→ rodiny, které jsou nuceny řešit více obtížných situací současně (multiproblémové rodiny)

→ rodiny, které potřebují podpořit v oblasti školních povinností a volnočasových aktivit

→ rodiny, u kterých se zvažuje umístit dítě mimo péči rodičů

Projekt je určen primárně pro děti, které si plní povinnou školní docházku.

Cíle projektu

→ zmírnění nepříznivé sociální situace rodiny  (s rodinou v rámci projektu intenzivně pracuje sociální pracovník a současně jsou jejím členům poskytovány další podpůrné služby)

→ podpora zdravého vývoje a rozvoje ohrožených dětí (zlepšení aktuální situace těchto dětí v oblasti školní úspěšnosti, motivace ke vzdělávání a zdravému naplňování volného času jako součást prevence sociálního selhávání a možného kriminálního chování)

Poskytované služby

→ doprovázení ohrožených rodin (ambulantní a terénní sociální práce)

→ další podpůrné služby pro rodiny (individuální či rodinné psychologické poradenství a terapie, právní a finanční poradenství a mediace)

→ individuální schůzky dítěte s asistentem (aktivizace dítěte a jeho podpora v situacích, které není schopno zvládnout vlastními silami)

 

Služby projektu jsou rodinám poskytovány zdarma.

V případě zájmu o zařazení do projektu kontaktujte koordinátorku Mgr. Terezu Böhmovou na telefonním čísle 732 857 225 nebo na e-mailu kamos@barevnysvetdeti.cz. Ráda s Vámi probere aktuální možnosti spolupráce.

 

Podporovatelé projektu

Projekt Kámoš je uskutečňován za finanční podpory Městské části Praha 1, Městské části Praha 2, Městské části Praha 10, Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Projekt také podporují další dárci – právnické a fyzické osoby.

 

 

Bližší informace

Tereza Blochová, koordinátor projektu Kámoš
e-mail: kamos@barevnysvetdeti.cz
mobil: 732 857 225

Děti – malí Kámoši  se v rámci projektu pravidelně setkávají s osobními asistenty – velkými Kámoši. Velký a malý Kámoš spolu nejméně na jeden rok vytvoří stálou dvojici. Asistenti své malé Kámoše podporují v praktických otázkách života, tj. ve vzdělávání a ve výběru zdravého trávení volného času. Dalším, neméně důležitým záměrem jejich setkávání, je neformálně děti rozvíjet v citové oblasti, v získávání a upevňování dalších schopností a dovedností. Doporučení a konkrétní postupy asistentů se následně stávají nedílnou součástí další sociální práce s rodinou.

 

 

A čím tráví Kámoši společně čas?

Dvojice Kámošů se standardně setkává dvakrát týdně v prostorách organizace. Dle vyhodnocení individuální potřeby dítěte se asistent v kontaktu s dítětem zaměřuje na konkrétní témata z oblasti emoční a sociální podpory, školní úspěšnosti, motivace ke vzdělávání a kvalitního naplňování volného času.

V případě nutnosti podpory dítěte ve školní úspěšnosti postupují asistenti dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který každý z asistentů na začátku školního roku vytváří ve spolupráci se základní školou dítěte. Nedílnou součástí setkávání malých a velkých Kámošů jsou také společné volnočasové aktivity, které jsou realizovány individuální nebo skupinovou formou.

 

Asistenti v projektu

S našimi asistenty  navazujeme dlouhodobou spolupráci. Vede je koordinátor, který jim poskytuje maximální možnou podporu. Při vstupu do projektu asistenti  absolvují  úvodní vzdělávací seminář, kde jsou podrobně informováni o projektu, jeho metodách a procesech. Úvodní vzdělávací seminář je následovaný dvěma víkendovými  semináři, které vedou odborníci z praxe (psychologové, pedagogové, speciální pedagogové, sociální pracovníci apod.). V průběhu spolupráce také absolvují natáčení a rozbor metodou videotréninku interakcí (VTI).  Asistenti jsou v rámci projektu ošetřeni pravidelnou skupinovou případovou supervizí. V případě potřeby mají možnost požádat o supervizi individuální či o odbornou konzultaci. 

 

Krizové kartičky_projekt Kámoš

Nedílnou součástí projektu jsou také různé volnočasové aktivity.

Systém volnočasových aktivit (tzv. volnočasovky)

→ skupinové víkendové akce a letní pobytový tábor (v rámci Programů pro děti)

→ individuální 

Programy pro děti   

Každý měsíc pořádáme v Barevném světě dětí víkendové akce pro děti. Vyvrcholením celoroční práce bývá každoročně uspořádání letního tábora. Smyslem je dopřát dětem nezapomenutelné zážitky a čas strávený v bezpečném a podnětném prostředí. Posilujeme tak v nich zábavným způsobem tvořivost, sociální schopnosti, jejich sebepojetí a týmového ducha. Více se o Programech pro děti můžete dočíst zde: https://www.barevnysvetdeti.cz/programy-pro-deti/

Individuální volnočasovky

Dvojice Kámošů mají možnost užít si jednou měsíčně volnočasovku, a to díky některé z organizací, které nám poskytují volné vstupy. Nabídka se každým rokem mění a my moc děkujeme všem sponzorům, kteří našim Kámošům takto umožňují aktivně trávit volný čas. Jejich seznam je k nalezení zde: https://www.barevnysvetdeti.cz/rodina_bsd/

Aktuální nabídka volnočasovek

S rodinami zapojenými do projektu je v úzkém kontaktu sociální pracovník. Sociální práce s rodinou probíhá dle jejích konkrétních potřeb jak ambulantní, tak terénní formou. V rámci ní je rodině poskytováno sociálně právní a výchovné poradenství. Sociální pracovník tak například doprovází rodiny při jednání na úřadech a v dalších institucích, pomáhá a podporuje je při změně či hledání zaměstnání a vhodného bydlení, při plánování hospodaření a vedení domácnosti, při výchově a péči o děti. Nabízí rodinám náhledy na různé možnosti řešení jejich situace a motivuje je ke změně.

Na základě vyhodnocení potřeb jednotlivých  členů jsou rodině v projektu nabízeny další podpůrné služby. Rodina tak může využít služby psychologického poradenství či terapie. Více zde: https://www.barevnysvetdeti.cz/podpurne-sluzby/

 

 Příklady situací, které rodiny nejvíce řeší

sociální znevýhodnění ohrožení sociální exkluzí nepříznivá ekonomická situace hmotná nouze
poruchy učení nebo chování děti s diagnózou ADHD problémy ve vztazích v rodině nezpracovaná traumata
hledání příčin a řešení konfliktů správné výchovné postupy nařízený soudní dohled nastavení hranic
nedostatečný prospěch ve škole nejistota ve výchově budování sebevědomí generační neshody
vyčlenění dítěte z kolektivu školní šikana nejisté bydlení velké dluhové potíže