Kámoš

Skrze vyškoleného asistenta – velkého „Kámoše“, a síť odborníků podáváme pomocnou ruku rodinám, které se mohou dostat nebo se dostávají do nelehkých životních situací

Tento náš nejdéle běžící projekt (funguje nepřetržitě již od roku 2005) poskytuje služby na podporu sociálně slabých a znevýhodněných rodin. Jeho hlavním cílem je pomáhat ohroženým dětem, které se nacházejí v obtížné životní situaci a předcházet tak jejich umisťování do ústavní péče.

Cílová skupina

→ sociálně slabé a znevýhodněné rodiny z evidence OSPOD

→ děti s poruchou učení nebo chování   

→ děti ohrožené ústavní výchovou

Projekt je přednostně určen dětem ve věku od 6 do cca 16 let.  Všechny služby jsou rodinám poskytovány zdarma.    

Poskytované služby      

→ Služby pro děti (podpora ve vzdělávání – 2x týdně, volnočasové aktivity – min. 1x měsíčně, možnost účasti na letním táboře)

→ Odborné služby pro rodiny (terénní sociální pracovník, psycholog, rodinný terapeut, právní a finanční poradce)

 

Pilířem projektu je pravidelné setkávání velkých Kámošů s malými Kámoši – tzn. dětí, které přicházejí povětšinou z nestabilního rodinného zázemí s vyškolenými asistenty. Hlavním cílem projektu je komplexní podpora rodiny prostřednictvím odborných služeb. Klienti k nám nejčastěji přicházejí z oddělení sociálně právní ochrany dětí jednotlivých městských částí Hl. m. Prahy.

Vstup do projektu „krok za krokem“

OSPOD osloví koordinátora projektu s žádostí o zařazení rodiny do projektu
→ zástupce OSPOD navrhne termín úvodní informační schůzky
→ schůzky se účastní: sociální pracovnice nebo kurátor, rodič, dítě a koordinátor
→ koordinátor rodině představí projekt
→ pokud rodina s účastí souhlasí, je podepsána Smlouva o spolupráci
→ koordinátor s rodičem domluví termín schůzky rodinné konzultace
→ koordinátor zjistí časové možnosti dítěte
→ do měsíce se může dítě poprvé sejít s velkým Kámošem

 

 

Bližší informace

Bc. Martina Dušková, koordinátor a sociální pracovník projektu "Kámoš"
e-mail: kamos@barevnysvetdeti.cz
mobil: 732 857 225

Podmínky vstupu do projektu

Děti mohou být ohroženy nejen selháváním v rizikových sociálních situacích, ale také citovým strádáním a nedostatečnými podněty k rozvoji jejich kompetencí a nadání. Děti v rámci projektu párujeme s pečlivě vybranými asistenty – velkými Kámoši. Ti se pak na celý školní rok (a často i několik let) stávají jejich průvodci, pomocníky, důvěrníky, prostě staršími kamarády, kterým se mohou s čímkoliv svěřit a kteří jím pomohou, když to potřebují.

A čím tráví Kámoši společně čas?

Dvojice Kámošů se pravidelně schází dvakrát týdně na 60 minut v prostorách Barevného světa dětí. Dle věku a individuální potřeby daného dítěte se věnují např. procvičování nejpotřebnějších předmětů do školy, vypracovávají projekty a referáty, u starších dětí společně navštěvují dny otevřených dveří středních škol a věnují se přípravě na přijímací zkoušky na SŠ. Postupují dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který každý z asistentů na začátku školního roku vytváří ve spolupráci se základní školou. Minimálně jednou za měsíc pak společně chodí na různé volnočasovky, na nichž společně objevují, co by malého Kámoše mohlo bavit a v čem by se mohly rozvíjet jeho zájmy.

Kdo jsou asistenti?

S našimi asistenty – většinou studenti humanitních oborů vysokých škol, se snažíme navazovat dlouhodobou spolupráci, stávají se našimi zaměstnanci, kterým zajišťujeme maximální možnou podporu. Aby naši asistenti byli připraveni na různé (zátěžové) situace, které mohou nastat, procházejí rozsáhlým vzděláváním. Hned v úvodu spolupráce absolvují celovíkendový vzdělávací seminář, následovaný je dalšími celodenními semináři s odborníky z praxe (psychologové, pedagogové, speciální pedagogové apod.). Každý měsíc se asistenti účastní skupinové supervize a mají možnost říci si i o supervizi individuální. V průběhu spolupráce také absolvují natáčení a rozbor metodou videotréninku interakcí (VTI).

 

Nedílnou součástí projektu jsou také různé volnočasové aktivity.

Systém volnočasových aktivit (VČA)

→ individuální VČA

→ hromadné VČA

→ letní tábor

Individuální VČA

Dvojice Kámošů mají možnost užít si jednou měsíčně VČA v některém ze zařízení, které nám poskytly volné vstupy. Nabídka těchto VČA se každým rokem mění a my moc děkujeme všem podporovatelům a sponzorům, kteří nám umožnili bezplatnou návštěvu! Seznam všech aktuálních volnočasových aktivit můžete nalézt zde

Fotoreporty a momentky z volnočasovek si můžete prohlédnout také v našich reportážích a sociálních sítí.

Hromadné VČA

Jednou do měsíce připravujeme pro malé a velké Kámoše společnou akci, kde můžeme potkat všichni. V minulosti jsme si tak například šli zahrát lasergame, bowling, zaskákali jsme si na trampolínách a zalezli v lanovém centru. Často také společně pořádáme pikniky v nedalekých parcích, hrajeme míčové hry a pořádáme filmová odpoledne. V rámci hromadných VČA slavíme společně narozeniny, Halloween a další možné svátky a na konci školního roku se setkáváme na Kámoš dni.

Letní tábor

Od roku 2013 vyrážíme společně o letních prázdninách do víru přírody, kde děti čeká spousta her, noční bojovky, výlety, koupání a jiné letní zábavné aktivity. Maximální počet dětí je stanoven na 30. Účast dětí na táboře je zpoplatněná.

Nedílnou součástí projektu „Kámoš“ je podpora celé rodiny. V rámci této podpory může s rodinou spolupracovat celá síť odborníků. Dospělé klienty, tj. rodiče a pěstouny dětí zapojených do projektu, ohrožuje především stresová zátěž spojená s řešením obtížných situací rodiny. Zdarma poskytovanými službami (hlavně psychologickou podporu a výchovným poradenstvím) se snažíme cílit na zlepšení sociální situace ohrožené rodiny a zabránění dalšího sociálního selhávání.

 Situace, které rodiny nejvíce řeší

sociální znevýhodnění ohrožení sociální exkluzí nepříznivá ekonomická situace hmotná nouze
poruchy učení nebo chování děti s diagnózou ADHD problémy ve vztazích v rodině nezpracovaná traumata
hledání příčin a řešení konfliktů správné výchovné postupy nařízený soudní dohled nastavení hranic
dítě má velké nedostatky ve škole
a špatné známky
rodiče jsou nejistí ve výchově budování sebevědomí generační neshody mezi dítětem
a pěstounem
dítě nemá přátele, je osamělé školní šikana nejisté bydlení velké dluhové potíže

Poskytované služby

→ Rodinný konzultant

→ Terénní sociální pracovník

→ Rodinný terapeut

→ Dětský psycholog

→ Právní a finanční poradce

Rodinné konzultace

Rodinné konzultace jsou podmínkou účasti rodiny v projektu; rodič se musí konzultace účastnit alespoň jednou. Na termínu první schůzky se rodič s koordinátorem domluví na úvodní informační schůzce.

Cílem schůzky s odborníkem je v klidném prostředí probrat:
→ s jakými problémy se rodina potýká
→ co naopak funguje

Rodiče mají možnost poradit se o aktuálních obtížích a rozmyslet si, se kterými problémy by chtěli pomoci. Pokud rodič narazí na nějaké téma, které by se mělo dále ošetřit, nabízejí se dvě možnosti:
další schůzka s konzultantem a pokračování konzultací
využití dalších služeb projektu – po poradě s konzultantem a podle řešeného problému

Dětský psycholog a rodinný terapeut

Pokud se na úvodní konzultaci narazí na téma, které je třeba více ošetřit, jedna z možností je schůzka s psychologem / terapeutem.

Někdy stačí „jen“ si o svých pocitech popovídat s někým, kdo do situace není přímo zapojený a je schopný podívat se na situaci s odstupem. V některých případech je však třeba dlouhodobá spolupráce a opakovaná setkání. Terapeut je nestranný a nezaujatý. Nabízí rodině pomoc a podporu v řešení obtížné situace.

Na základě domluvy s odborníkem a podle řešeného problému mohou terapeutické schůzky probíhat buď individuálně, nebo může rodič přijít společně s dítětem. V závislosti na tématu a preferencích klientů je možno domluvit schůzku s psychologem či psycholožkou, případně s oběma.

Doprovázení rodičů

Jestliže se rodiče nachází v obtížné životní situaci, se kterou si sami nevědí rady, mohou využít službu doprovázení a podporu terénního sociálního pracovníka.

Tato služba zahrnuje:

 • sociální poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání
 • podporu při vyřizování dokumentů
 • pomoc s vyplněním různých formulářů a dokumentů
 • podporu při jednání s úřady
 • po dohodě doprovod na jednání s úřady, k soudu a do dalších institucí
 • pomoc při hledání zaměstnání
 • pomoc s organizováním každodenních záležitostí

Právní a finanční poradenství

Kromě psychologické podpory všech členů rodiny nabízíme také pomoc v praktické oblasti.

Rodiče mají možnost obrátit se na právníka ve věcech, které vyžadují právní konzultaci. Právní poradce přijímá pouze případy, které se přímo týkají dětí. Nevěnuje se případům trestního řízení ani občanským sporům, které se přímo netýkají zájmů dítěte.

Nejčastěji řešené problémy:

 • dlužné výživné
 • spory o změnu výchovy
 • exekuce
 • návrhy na oddlužení
 • pomoc s řešením problematikého bydlení

Rodiny se často ocitají v ohrožení z důvodu finanční nouze nebo velké dluhové zátěže. Proto nabízíme rodičům možnost konzultace s finančním specialistou.

Finanční poradce:

 • pomáhá rodinám plánovat a sestavovat rodinný rozpočet
 • pomáhá vytvářet rodinné rezervy
 • radí v případě oddlužování