Kámoš

Smyslem projektu je podávat pomocnou ruku rodinám, které se ocitají v náročných životních situacích.

Projekt „Kámoš“ poskytuje služby, které podporují sociálně slabé a znevýhodněné rodiny již od roku 2005. Jeho hlavním cílem je pomáhat ohroženým rodinám, které se nacházejí v obtížné životných životních situacích. 

Cílová skupina

→ rodiny, které jsou v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

→ rodiny, kterým hrozí selhávání v oblasti sociálního začleňování

→ rodiny, které se potýkají s nekompetentností v oblasti řádné péče a výchovy dětí

→ rodiny, které jsou ohroženy v oblasti ekonomického zajištění 

 → rodiny, které jsou nuceny řešit více obtížných situací současně (multiproblémové rodiny)

→ rodiny, jejimž dětem hrozí nařízení ústavní či ochranné výchovy

→ rodiny, ve kterých vyrůstají děti plnící si povinnou školní docházku.     

 

Cíle projektu

→ zmírnění nepříznivé sociální situace rodiny  (s rodinou v rámci projektu intenzivně pracuje sociální pracovník a současně jsou jejím členům poskytovány další podpůrné služby)

→ podpora zdravého vývoje a rozvoje ohrožených dětí (zlepšení aktuální situace těchto dětí v oblasti školní úspěšnosti, motivace ke vzdělávání a zdravému naplňování volného času jako součást prevence sociálního selhávání a možného kriminálního chování)

Poskytované služby

→ doprovázení ohrožených rodin (ambulantní a terénní sociální práce)

→ další podpůrné služby pro rodiny (individuální či rodinné psychologické poradenství a terapie, právní a finanční poradenství a mediace)

→ individuální schůzky dítěte s asistentem (aktivizace dítěte a jeho podpora v situacích, které není schopno zvládnout vlastními silami)

 

Všechny služby jsou rodinám poskytovány zdarma.

 

Bližší informace

Bc. Martina Dušková, koordinátor a sociální pracovník projektu "Kámoš"
e-mail: kamos@barevnysvetdeti.cz
mobil: 732 857 225

Děti – malí Kámoši  se v rámci projektu pravidelně setkávají s osobními asistenty – velkými Kámoši. Velký a malý Kámoš spolu nejméně na jeden rok vytvoří stálou dvojici. Asistenti své malé Kámoše podporují v praktických otázkách života, tj. ve vzdělávání a ve výběru zdravého trávení volného času. Dalším, neméně důležitým záměrem jejich setkávání, je neformálně děti rozvíjet v citové oblasti, v získávání a upevňování dalších schopností a dovedností. Doporučení a konkrétní postupy asistentů se následně stávají nedílnou součástí další sociální práce s rodinou.

 

 

A čím tráví Kámoši společně čas?

Dvojice Kámošů se standardně setkává dvakrát týdně v prostorách organizace. Dle vyhodnocení individuální potřeby dítěte se asistent v kontaktu s dítětem zaměřuje na konkrétní témata z oblasti emoční a sociální podpory, školní úspěšnosti, motivace ke vzdělávání a kvalitního naplňování volného času.

V případě nutnosti podpory dítěte ve školní úspěšnosti postupují asistenti dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který každý z asistentů na začátku školního roku vytváří ve spolupráci se základní školou dítěte. Nedílnou součástí setkávání malých a velkých Kámošů jsou také společné volnočasové aktivity, které jsou realizovány individuální nebo skupinovou formou.

 

Asistenti v projektu

S našimi asistenty  navazujeme dlouhodobou spolupráci. Vede je koordinátor, který jim poskytuje maximální možnou podporu. Při vstupu do projektu asistenti  absolvují  úvodní vzdělávací seminář, kde jsou podrobně informováni o projektu, jeho metodách a procesech. Úvodní vzdělávací seminář je následovaný dvěma víkendovými  semináři, které vedou odborníci z praxe (psychologové, pedagogové, speciální pedagogové, sociální pracovníci apod.). V průběhu spolupráce také absolvují natáčení a rozbor metodou videotréninku interakcí (VTI).  Asistenti jsou v rámci projektu ošetřeni pravidelnou skupinovou případovou supervizí. V případě potřeby mají možnost požádat o supervizi individuální či o odbornou konzultaci. 

 

Nedílnou součástí projektu jsou také různé volnočasové aktivity.

Systém volnočasových aktivit (tzv. volnočasovky)

→ individuální 

→ hromadné 

→ letní pobytový tábor

Individuální volnočasovky

Dvojice Kámošů mají možnost užít si jednou měsíčně volnočasovku, a to díky některé z organizací, které nám poskytují volné vstupy. Nabídka se každým rokem mění a my moc děkujeme všem podporovatelům a sponzorům, kteří našim Kámošům takto umožňují aktivně trávit volný čas. Aktuálně mohou velcí a malí Kámoši vybírat z těchto aktivit:

 • Aquacentrum Šutka
 • Fantasy park TOBOGA
 • Kino Světozor
 • IMAGE Black light theatre
 • AEROSIM letecký simulátor
 • Minigolf Nové Butovice
 • Půjčovna lodiček a šlapadel Slovanka
 • Neviditelná výstava
 • Dino Park Praha
 • Muzeum Prahy – Petřínská rozhledna a Zrcadlové bludiště na Petříně
 • Jump Arena Zličín

 

 

 

Fotoreporty a momentky z volnočasovek si můžete prohlédnout na našich webových stránkách zde reportážích a  facebookovém profilu.

Hromadné volnočasovky

Každý měsíc také připravujeme pro malé a velké Kámoše volnočasovou aktivitu, které se účastníme všichni společně.  V předchozích letech jsme si tak například  byli zahrát lasergame, bowling, zaskákali jsme si na trampolínách, zalezli jsme si v lanovém centru, užili jsme si plavbu lodí po Vltavě, dlabali jsme dýně při oslavě halloweenu, společně jsme sledovali filmy a účastnili jsme se parkourového workshopu. Koncem června pořádáme Kámoš den, kdy se při společném pikniku loučíme se školním rokem a těšíme se na prázdninová dobrodružství.

Letní pobytový tábor „Kámoš“

Vyvrcholením celoroční práce bývá každoročně uspořádání letního tábora. Smyslem je dopřát dětem nezapomenutelné zážitky a čas strávený v bezpečném a podnětném prostředí. Posilujeme tak v nich zábavným způsobem tvořivost, sociální schopnosti, jejich sebepojetí a týmového ducha.

Nedílnou součástí projektu „Kámoš“ je podpora celé rodiny. V rámci této podpory může s rodinou spolupracovat celá síť odborníků. Dospělé klienty, tj. rodiče a pěstouny dětí zapojených do projektu, ohrožuje především stresová zátěž spojená s řešením obtížných situací rodiny. Zdarma poskytovanými službami (hlavně psychologickou podporu a výchovným poradenstvím) se snažíme cílit na zlepšení sociální situace ohrožené rodiny a zabránění dalšího sociálního selhávání.

 Situace, které rodiny nejvíce řeší

sociální znevýhodnění ohrožení sociální exkluzí nepříznivá ekonomická situace hmotná nouze
poruchy učení nebo chování děti s diagnózou ADHD problémy ve vztazích v rodině nezpracovaná traumata
hledání příčin a řešení konfliktů správné výchovné postupy nařízený soudní dohled nastavení hranic
dítě má velké nedostatky ve škole
a špatné známky
rodiče jsou nejistí ve výchově budování sebevědomí generační neshody mezi dítětem
a pěstounem
dítě nemá přátele, je osamělé školní šikana nejisté bydlení velké dluhové potíže

Poskytované služby

→ Rodinný konzultant

→ Terénní sociální pracovník

→ Rodinný terapeut

→ Dětský psycholog

→ Právní a finanční poradce

Rodinné konzultace

Rodinné konzultace jsou podmínkou účasti rodiny v projektu; rodič se musí konzultace účastnit alespoň jednou. Na termínu první schůzky se rodič s koordinátorem domluví na úvodní informační schůzce.

Cílem schůzky s odborníkem je v klidném prostředí probrat:
→ s jakými problémy se rodina potýká
→ co naopak funguje

Rodiče mají možnost poradit se o aktuálních obtížích a rozmyslet si, se kterými problémy by chtěli pomoci. Pokud rodič narazí na nějaké téma, které by se mělo dále ošetřit, nabízejí se dvě možnosti:
další schůzka s konzultantem a pokračování konzultací
využití dalších služeb projektu – po poradě s konzultantem a podle řešeného problému

Dětský psycholog a rodinný terapeut

Pokud se na úvodní konzultaci narazí na téma, které je třeba více ošetřit, jedna z možností je schůzka s psychologem / terapeutem.

Někdy stačí „jen“ si o svých pocitech popovídat s někým, kdo do situace není přímo zapojený a je schopný podívat se na situaci s odstupem. V některých případech je však třeba dlouhodobá spolupráce a opakovaná setkání. Terapeut je nestranný a nezaujatý. Nabízí rodině pomoc a podporu v řešení obtížné situace.

Na základě domluvy s odborníkem a podle řešeného problému mohou terapeutické schůzky probíhat buď individuálně, nebo může rodič přijít společně s dítětem. V závislosti na tématu a preferencích klientů je možno domluvit schůzku s psychologem či psycholožkou, případně s oběma.

Doprovázení rodičů

Jestliže se rodiče nachází v obtížné životní situaci, se kterou si sami nevědí rady, mohou využít službu doprovázení a podporu terénního sociálního pracovníka.

Tato služba zahrnuje:

 • sociální poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání
 • podporu při vyřizování dokumentů
 • pomoc s vyplněním různých formulářů a dokumentů
 • podporu při jednání s úřady
 • po dohodě doprovod na jednání s úřady, k soudu a do dalších institucí
 • pomoc při hledání zaměstnání
 • pomoc s organizováním každodenních záležitostí

Právní a finanční poradenství

Kromě psychologické podpory všech členů rodiny nabízíme také pomoc v praktické oblasti.

Rodiče mají možnost obrátit se na právníka ve věcech, které vyžadují právní konzultaci. Právní poradce přijímá pouze případy, které se přímo týkají dětí. Nevěnuje se případům trestního řízení ani občanským sporům, které se přímo netýkají zájmů dítěte.

Nejčastěji řešené problémy:

 • dlužné výživné
 • spory o změnu výchovy
 • exekuce
 • návrhy na oddlužení
 • pomoc s řešením problematikého bydlení

Rodiny se často ocitají v ohrožení z důvodu finanční nouze nebo velké dluhové zátěže. Proto nabízíme rodičům možnost konzultace s finančním specialistou.

Finanční poradce:

 • pomáhá rodinám plánovat a sestavovat rodinný rozpočet
 • pomáhá vytvářet rodinné rezervy
 • radí v případě oddlužování