O nás

Jsme pražská nezisková organizace, která již od roku 2004 nabízí pomocnou ruku biologickým i pěstounským rodinám, které si se svými těžkostmi nevědí samy rady

„Nejpřirozenějším prostředím pro dítě je rodina“

V Barevném světě dětí pomáháme ohroženým dětem. Chceme, aby každé dítě mohlo vyrůstat ve zdravém a bezpečném prostředí buď vlastní, nebo náhradní rodiny, kde může rozvíjet svůj potenciál. Uvědomujeme si, že situace, ve kterých se rodiny ocitají, mohou být někdy velmi obtížně řešitelné. Věříme však, že pomocná ruka podaná v pravou chvíli může podpořit rodinu natolik, aby dospělí dokázali nacházet vlastní řešení náročných situací a tuto dovednost také uměli předat svým dětem.

Tuto ruku našim klientům podáváme již od roku 2004. Za tu dobu jsme realizovali několik různých projektů, v současné době se aktivně věnujeme těmto pěti: Kámoš, Služby pro pěstouny, Práce s biologickou rodinou, Programy pro děti a Služby pro odborníky.

 

Aby dnešní děti jednou mohly být dobrými rodiči.

V Barevném světě dětí pomáháme ohroženým dětem.

Podporujeme rodiny, které procházejí náročnými životními situacemi. V těchto rodinách pomáháme svými aktivitami vytvářet takové prostředí, ve kterém se děti budou zdravě vyvíjet a prožívat šťastné spokojené dětství. Chceme je tak připravit na zodpovědný dospělý život.

Našimi klienty jsou děti, jejich rodiče a pěstouni. V případě potřeby spolupracujeme i s širším rodinným okolím. Spolupráci navazujeme také s dalšími organizacemi a institucemi. Reagujeme na potřeby dětí a rodin, poskytujeme jim komplexní podporu založenou primárně na sociální práci, dále na psychologickém poradenství, terapeutické podpoře a řadě dalších odborných služeb.

Usilujeme o zefektivnění systému péče o ohrožené děti. Naše zkušenosti sdílíme s širokou odbornou i laickou veřejností a zvyšujeme povědomí o aktuálních tématech ohrožených rodin.

Jsme si vědomi toho, že situace, ve kterých se rodiny ocitají, mohou být někdy velmi obtížně řešitelné. Věříme, že pomocná ruka podaná v pravou chvíli může podpořit rodinu natolik, aby dospělí dokázali nacházet vlastní řešení náročných situací a tuto dovednost také uměli předat svým dětem.

Usilujeme o to, aby dnešní děti jednou mohly být dobrými rodiči.

 • individuální přístup

Ke každému přistupujeme individuálně s ohledem na jeho přání, potřeby a možnosti.

 • profesionalita

Dbáme na odbornost a kvalitu a posilujeme jejich další rozvoj. Upřednostňujeme kvalitu před kvantitou.

 • partnerský přístup

Klienty vnímáme jako rovnocenné partnery. Motivujeme je k hledání vlastních řešení a podporujeme je v jejich realizaci.

 • respekt ke klientům

Ke každému klientovi přistupujeme s respektem a pokorou. Vnímáme jeho názory a pohled na svět.

 • zodpovědnost a otevřenost

Zodpovídáme za kvalitu poskytovaných služeb a o své činnosti otevřeně informujeme.

 • ekonomická perspektiva

Netvoříme projekty pro projekty, zaměřujeme se na dlouhodobé financování našich aktivit. Rozvíjíme to, čemu věříme. Nechytáme se krátkodobých projektových výzev.

 • důvěryhodnost

Se všemi jednáme tak, aby se na nás mohli s důvěrou znovu obrátit.

Status a pověření

Organizace Barevný svět dětí, z. s. je registrovaná ve spolkovém rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod oddílem L, vložkou 14810.

Rada spolku:
Mgr. Zuzana Cesneková – statutární orgán pověřený k ekonomicko-provoznímu vedení organizace
Mgr. Martina Tomanová
Bc. Barbora Chvátalová

Dle nejaktuálnějšího rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy je organizace pověřena k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:

 1. Výkon činností podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje /§ 6 ZSPOD/.
 2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě /§ 11 odst. 1 písm. a) ZSPOD/.
 3. Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené /§ 11 odst. 1 písm. b) ZSPOD/.
 4. V rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu /§ 11 odst. 1 písm. c) ZSPOD/.
 5. Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti /§ 39 odst. 1 písm. d) ZSPOD/.
 6. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče /§ 47b ZSPOD/.
 7. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče /§ 47b ZSPOD/; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

  Místem výkonu sociálně-právní ochrany dětí je adresa pracoviště Pod Nuselskými schody 1721/3, Praha 2 – Vinohrady a přirozené prostředí rodin na území hl. města Prahy.

Standardy kvality SPOD 

Veřejnou část našich Standardů kvality pověřené osoby naleznete k nahlédnutí zde: Oficiální dokumenty.

Jsme členem 

 • Asociace Dítě a Rodina
 • projektu Komunikační mosty Nadace J&T
 • týmu pracovní skupiny Systému včasné intervence na Praze 2 (SVI)
 • týmu pracovní skupiny Setkání organizací pracujících s ohroženými dětmi a jejich rodinami na Praze 2
 • Otevřené skupiny pro práci s ohroženou mládeží v Hl. m. Praha
 • týmu pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních a návazných služeb na Praze 10
 • projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“; spolupracujeme s lokální síťařkou pro oblast Prahy 2 Bc. Annou Chválovou
 • naleznete nás také v Adresáři služeb v NRP Střediska náhradní rodinné péče

Přibližování profesí

Pravidelná návštěva firem a organizací umožňující dětem poznat různé profese a dozvědět se o nich informace tzv. „z první ruky“ – přímo od těch, kteří daná povolání vykonávají a přímo v místě, kde se uskutečňují.

Právní a občanské minimum pro školáky

Interaktivní vzdělávací program, který se zaměřoval na výuku praktických znalostí právních norem, vedený zábavnou formou. Program obsahoval dvanáct tématicky zaměřených modulů.

Projekt KROK, poradna KROK

Podpora dětí opouštějících ústavní péči. Konkrétní a individuální pomoc při hledání bydlení a zaměstnání. Podpora v krizových situacích. Projekt KROK byl realizován formou neformálních přednášek přímo v dětských domovech.

Barevná pastelka

Výtvarná (arteterapeutická) dílna, ve které se každý týden scházela skupina dětí s různými formami handicapu s dětmi bez handicapu. Pod vedením arteterapeutek se děti učily zachycovat svět kolem sebe a uplatňovat svou fantazii prostřednictvím kreseb a keramiky.

Odborné semináře

Pravidelné měsíční semináře určené pro odbornou i laickou veřejnost (2005 – 2013). Témata seminářů byla volena zejména s ohledem na problematiku dětí a mládeže, sociálně-právní ochranu atp. Přednášející byli vybíráni z řad odborníků (teoretiků i praktiků) na danou problematiku.

Diskusní semináře

Pravidelná otevřená interaktivní setkání (4 – 5x za rok) se soustředila vždy na jedno téma z oblasti rodinné politiky. Semináře probíhaly formou diskuse a vždy se snažily na dané téma a problematiku nahlédnout z co nejvíce možných úhlů pohledu. To zajišťovali profesionálové z praxe, vždy odborníci na dané téma, kteří byli zváni jako hlavní hosté. Cílem diskusních setkání byla do roku 2019 osvěta a vzdělávání široké veřejnosti. 

Semináře profesního vzdělávání

Projekt byl zaměřen na vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí  – pracovníků neziskových organizací, pracovníků OSPOD, soudců, pedagogických pracovníků a pracovníků dalších pomáhajících profesí. Semináře byly zpoplatněny a probíhaly převážně formou příkladů dobré praxe nebo formou workshopů.

Pojďte na dvojku

Projekt, který zapojoval podnikatelské subjekty realizující svou činnost na Praze 2 do podpory neziskové sféry. Cílem projektu bylo budovat lokální odpovědnost firem jako součást primární prevence. V roce 2006 byly uzavřeny smlouvy s devíti restauracemi na Praze 2, kde bylo možné získat konzumaci jídel a nápojů výměnou za poukaz „Kámoš“. Takto získané peníze byly využity na podporu právě projektu „Kámoš“.

Kdo komu

Prostřednictvím neformálních přednášek v dětských domovech jsme dětem přibližovali „svět venku“ a to konkrétně formou rozhovorů a diskuzí s nimi. Při té příležitosti jsme se jim snažili rozšiřovat obzory a ukazovali jim možnosti zdravého trávení volného času.

Systémové zavádění speciálního programu proti šikanování v regionu Prahy, poté navazující projekt „Šikana“

Od roku 2006 jsme spolupracovali na tvorbě zavádění speciálního programu proti školnímu šikanování v regionu Praha a pak pokračovali přímou prací tzv. sekundární prevencí. Řešení problematiky šikany probíhalo ve spolupráci s policií, OSPOD, školskými zařízeními, rodiči a dětmi. Pořádali jsme také přednášky s touto tematikou a účastnili se odborných konferencí. Tým Barevného světa dětí pracoval v rámci tohoto projektu v řadě školských zařízení na řešení problematiky šikany v třídním kolektivu, harmonizaci vztahů a zastavení šikany.

Tanec v srdci

Taneční soutěžní festival pro děti z dětských domovů. Děti se na pódiu střídaly s profesionálními tanečníky; vystoupení dětských skupin hodnotila odborná porota.