Speciální Mezioborová skupina

Ve čtvrtek 30. března 2014 se uskutečnilo speciální setkání mezioborové skupiny s názvem „Vydali jsme se ve vzdělávání pěstounů správným směrem?“ Přítomní byli kromě zástupců NNO, OSPOD, MPSV a ÚP, také samotní pěstouni

Cílem tohoto setkání mezioborové skupiny – zaštítěného senátorkou Ing. Arch. Danielou Filipiovou, bylo hlavně poskytnutí platformy pro multidisciplinární diskuzi mezi zainteresovanými stranami v rámci náhradní rodinné péče. Jedním z témat byla novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí a změny, které přinesla. Na toto téma vystoupil Mgr. Adam Křístek z oddělení koncepce rodinné politiky a ochrany práv dětí, legislativní záležitosti, Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. V krátkém příspěvku shrnul legislativu – se zaměřením na dohody o výkonu pěstounské péče – od 60. let 20. století do roku 2012. Novelu označil za kvalitní nástroj pomoci, který např. „v rámci vzdělávání pěstounů umožňuje „ušít“ vše na míru té dané rodině, dle jejich potřeb.“

Dále vystoupila náměstkyně generální ředitelky pro sociální věci Úřadu práce České republiky, Mgr. Zdeňka Cibulková, která uvedla, že i když byl loňský rok pilotním, již úřady práce vyplatily 817 příspěvků, tedy něco nad 290 milionů Kč. Úřady práce jsou kromě vyplácení pěstounských dávek a příspěvků na výkon pěstounské péče také pověřeni kontrolou čerpání státního příspěvku, k čemuž se chystají již ve 2. čtvrtletí tohoto roku. Na MS „Vydali jsme se ve vzdělávání pěstounů správným směrem?“ promluvila i nová náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro ochranu práv dětí a sociálního začleňování, Mgr. Jana Hanzlíková, která jako jednu ze svých výzev vidí vypracování přehlednějších metodik pro OSPODy a NNO.

Ve druhém bloku setkání MS se moderátoři večera – předsedkyně Barevného světa dětí, Petra Hončíková, a PhDr. Miloslav Čedík – ptali zástupců Odborů (Oddělení) sociálně-právní ochrany dětí a neziskových organizací na tři otázky: 1. Vydali jsme se ve vzdělávání pěstounů správným směrem? 2. Jak nyní své pěstouny vzděláváte? 3. Kde vidíte mezery? A následně pak pěstounů na to, jak jsou se současným vzděláváním spokojení.

Odpovědi na tyto otázky i následná bohatá diskuse vytvářejí i několik závěrečných výstupů z tohoto setkání.

  • Novela je krokem vpřed, je nástrojem pomoci pěstounským rodinám.
  • Ideálně by do budoucna mělo být umožněno všem pěstounům podepisovat dohody přímo se specializovanými subjekty. Za tímto účelem by jich mělo vznikat čím dál víc, nejlépe by se měly různě profilovat a mezi sebou spolupracovat.
  • Novela umožňuje individuální přístup ke vzdělávání, musí se ale postupovat alespoň podobně. Nelze, aby se někde pěstouni poctivě vzdělávali a jinde ne. Tomu by se mělo zabránit kontrolami Úřadu práce.
  • Kvalitu vzdělávání by měly kontrolovat OSPODy. Nesmí se stát, aby vznikaly vzdělávací organizace za účelem zisku.

Další speciální setkání mezioborové skupiny uspořádá Barevný svět dětí na podzim tohoto roku.