O nás

Jsme pražská nezisková organizace, která již od roku 2004 nabízí pomocnou ruku biologickým i pěstounským rodinám, které si se svými těžkostmi nevědí samy rady

„Nejpřirozenějším prostředím pro dítě je rodina“

Chceme, aby každé dítě mohlo vyrůstat ve zdravém a bezpečném prostředí buď vlastní, nebo náhradní rodiny, kde může rozvíjet svůj potenciál. Naší vize se snažíme dosáhnout prostřednictvím podpory rodinného prostředí, posílením znalostí a dovedností rodiče i dítěte a další odbornou podporou alternativ k ústavní péči.

Jsme si vědomi toho, že situace, ve kterých se rodiny ocitají, mohou být někdy obtížně řešitelné. Na základě našich dlouholetých zkušeností však věříme, že někdy stačí „jen“ v pravou chvíli podat pomocnou ruku…

Tuto ruku našim klientům podáváme již od roku 2004. Za tu dobu jsme realizovali několik různých projektů, v současné době se aktivně věnujeme těmto třem: „Kámoš“, „Služby pro pěstouny“ a „Služby pro odborníky a veřejnost“.

 

Status a pověření

Organizace Barevný svět dětí, z. s. je registrovaná ve spolkovém rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod oddílem L, vložkou 14810.

Rada spolku:
Mgr. Zuzana Cesneková – statutární orgán pověřený k ekonomicko-provoznímu vedení organizace
Mgr. Martina Tomanová
Bc. Barbora Chvátalová

Dle nejaktuálnějšího rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy je organizace pověřena k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:

 1. Výkon činností podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje /§ 6/.
 2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě /§ 11 odst. 1 písm. a)/.
 3. Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
 4. V rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu /§ 11 odst. 1 písm. c)/.
 5. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.
 6. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

Standardy kvality SPOD 

Veřejnou část našich Standardů kvality pověřené osoby naleznete k nahlédnutí zde: Oficiální dokumenty.

Jsme členem 

 • Asociace Dítě a Rodina
 • projektu Komunikační mosty Nadace J&T
 • týmu pracovní skupiny Systému včasné intervence na Praze 2 (SVI)
 • týmu pracovní skupiny Setkání organizací pracujících s ohroženými dětmi a jejich rodinami na Praze 2
 • Otevřené skupiny pro práci s ohroženou mládeží v Hl. m. Praha
 • týmu pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních a návazných služeb na Praze 10
 • projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“; spolupracujeme s lokální síťařkou pro oblast Prahy 2 Bc. Annou Chválovou
 • naleznete nás také v Adresáři služeb v NRP Střediska náhradní rodinné péče
 • zastřešujícím cílem všech činností organizace je ochrana zájmů dítěte
 • přístup ke všem klientům je přátelský, respektující, nehodnotící, otevřený, podporující a rovný
 • zaměstnanec/poskytovatel udržuje s klienty čistě pracovní vazby a dbá na to, aby klientovi bylo v průběhu spolupráce vždy zřejmé, že se jedná o profesionální vztah mezi ním a zaměstnancem/poskytovatelem
 • všechny služby jsou poskytovány klientům nediskriminačně – bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení, sociální status nebo etnickou příslušnost
 • ucelenost, provázanost a návaznost práce s rodinami i jejich širším okolím
 • dlouhodobá a kontinuální práce
 • doprovázení
 • mezioborový přístup
 • aktivní zapojení samotných klientů, ti nejsou jen pasivními příjemci pomoci
 • prorodinný přístup
 • individuální přístup (zohledňování věkové a sociální různorodosti klientů, zohledňování individuality a aktuálních potřeb všech členů rodiny)
 • respekt a vzájemná důvěra
 • zaměstnanci/poskytovatelé se v práci řídí základními obecnými principy sociální práce a jejich jednání je v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků
 • všichni zaměstnanci/poskytovatelé plní etický závazek, tedy především zachovávají mlčenlivost a respektují lidská práva dle Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte
 • pokud situace dospěje do bodu, kdy je ohrožen zdravý vývoj dítěte, postupují zaměstnanci v souladu s §9a, odst. 1 zákona o sociálně právní ochraně dětí a kontaktují příslušné úřady

Přibližování profesí

Pravidelná návštěva firem a organizací umožňující dětem poznat různé profese a dozvědět se o nich informace tzv. „z první ruky“ – přímo od těch, kteří daná povolání vykonávají a přímo v místě, kde se uskutečňují.

Právní a občanské minimum pro školáky

Interaktivní vzdělávací program, který se zaměřoval na výuku praktických znalostí právních norem, vedený zábavnou formou. Program obsahoval dvanáct tématicky zaměřených modulů.

Projekt KROK, poradna KROK

Podpora dětí opouštějících ústavní péči. Konkrétní a individuální pomoc při hledání bydlení a zaměstnání. Podpora v krizových situacích. Projekt KROK byl realizován formou neformálních přednášek přímo v dětských domovech.

Barevná pastelka

Výtvarná (arteterapeutická) dílna, ve které se každý týden scházela skupina dětí s různými formami handicapu s dětmi bez handicapu. Pod vedením arteterapeutek se děti učily zachycovat svět kolem sebe a uplatňovat svou fantazii prostřednictvím kreseb a keramiky.

Odborné semináře

Pravidelné měsíční semináře určené pro odbornou i laickou veřejnost. Témata seminářů byla volena zejména s ohledem na problematiku dětí a mládeže, sociálně-právní ochranu atp. Přednášející byli vybíráni z řad odborníků (teoretiků i praktiků) na danou problematiku.

Semináře profesního vzdělávání

Projekt byl zaměřen na vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí  – pracovníků neziskových organizací, pracovníků OSPOD, soudců, pedagogických pracovníků a pracovníků dalších pomáhajících profesí. Semináře byly zpoplatněny a probíhaly převážně formou příkladů dobré praxe nebo formou workshopů.

Pojďte na dvojku

Projekt, který zapojoval podnikatelské subjekty realizující svou činnost na Praze 2 do podpory neziskové sféry. Cílem projektu bylo budovat lokální odpovědnost firem jako součást primární prevence. V roce 2006 byly uzavřeny smlouvy s devíti restauracemi na Praze 2, kde bylo možné získat konzumaci jídel a nápojů výměnou za poukaz „Kámoš“. Takto získané peníze byly využity na podporu právě projektu „Kámoš“.

Kdo komu

Prostřednictvím neformálních přednášek v dětských domovech jsme dětem přibližovali „svět venku“ a to konkrétně formou rozhovorů a diskuzí s nimi. Při té příležitosti jsme se jim snažili rozšiřovat obzory a ukazovali jim možnosti zdravého trávení volného času.

Systémové zavádění speciálního programu proti šikanování v regionu Prahy, poté navazující projekt „Šikana“

Od roku 2006 jsme spolupracovali na tvorbě zavádění speciálního programu proti školnímu šikanování v regionu Praha a pak pokračovali přímou prací tzv. sekundární prevencí. Řešení problematiky šikany probíhalo ve spolupráci s policií, OSPOD, školskými zařízeními, rodiči a dětmi. Pořádali jsme také přednášky s touto tematikou a účastnili se odborných konferencí. Tým Barevného světa dětí pracoval v rámci tohoto projektu v řadě školských zařízení na řešení problematiky šikany v třídním kolektivu, harmonizaci vztahů a zastavení šikany.

Tanec v srdci

Taneční soutěžní festival pro děti z dětských domovů. Děti se na pódiu střídaly s profesionálními tanečníky; vystoupení dětských skupin hodnotila odborná porota.